Veel gestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Neen MAAR, als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf 23 mei 2023 inschrijven voor schooljaar 2023-2024 in een Kuurnse kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn. Je gaat naar www.kieseenschoolinkuurne.be en volgt de stappen.

Kan iemand mij helpen bij het aanmelden?

Kom langs op school, bij de CLB's, bij de gemeente, het Sociaal Huis of het buurthuis. In de bib of de openbare computerruimte in het dienstencentrum kan je je online registeren.

 

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?

Dit kan je zien op de website www.kieseenschoolinkuurne.be.
De scholen passen deze cijfers aan na de aanmeldingsperiode.
Daarna volgt de inschrijvingsperiode.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Kuurnse kleuter- en lagere scholen doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de Kuurnse scholen.

 

Wat als je pas later verhuist in de buurt van de school?

Woon je nu ergens anders, maar kom je dichter bij de school wonen, dan moet je een eerlijke kans krijgen. Zeker als je binnenkort verhuisplannen hebt. Op het aanmeldingsformulier kan je het toekomstige domicilieadres invullen. Bij inschrijvingen vragen we wel een officieel document. Het is wel de bedoeling dat je verhuist vóór 1 september 2024.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 5 oktober 2023. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

NEEN. Je moet nog langsgaan op de school om in te schrijven.
Het gemeentebestuur stuurt per mail of, indien u dit wenst ook per post, een uitnodiging om in te schrijven.

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld. U doet er dus best aan om meerdere scholen op te geven, in volgorde van uw keuze.

Stel dat u maar 2 scholen invult, maar u geen plaats heeft in deze school, dan kan ook je 3de of 4de keuze tegen 15 mei volzet zijn.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina http://kuurne.aanmelden.in

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

 1. broers/zussen van ingeschreven leerlingen en kinderen personeel krijgen voorrang als ze tussen 23 januari 2023 en 10 februari 2023 inschrijven.

  Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen van ingeschreven leerlingen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (domicilieadres van het kind/werkadres van één van de ouders ten opzichte van de school).

   

  2de aanmeldingsperiode: alle kinderen

  Voor iedere school wordt, na ordening van de voorrangsgroepen, een rangorde voor alle andere aangemelde kinderen bepaald in de 1ste plaats volgens schoolkeuze en in de 2de plaats volgens afstand.

 

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 5 oktober 2023 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘vogelvlucht’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van één van de ouders en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind ofwel het werkadres van één van de ouders. De kortste afstand telt voor de berekening van de afstand.

Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2023 op een ander adres zal wonen, kan de ombudsdienst inschrijvingen de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (aanmelden@kuurne.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode van de betreffende voorrangsgroep. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

Bij betwisting/onduidelijkheid oordeelt de ombudsdienst inschrijvingen bij meerderheid.

 

Kan ik mijn kind voor een vestigingsplaats (wijkschool) aanmelden?

Dat kan, de vestigingsplaatsen staan in de lijst van de scholen waarvoor u uw kind kan aanmelden. De afstand domicilie/werkadres – vestigingsplaats wordt dan in rekening genomen.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via aanmelden@kuurne.be.

 

Wat moet ik doen als er iets verandert tijdens de aanmeldingsperiode?

Je kan je opnieuw registreren op de website www.kieseenschoolinkuurne.be.
De gegevens van je laatste registratie worden in aanmerking genomen.
Je kan je gegevens ook laten aanpassen door te mailen naar info@kieseenschoolinkuurne.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig een afspraak te maken met de school.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 5 oktober 2023.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

U kan terecht bij de beheerder van het systeem via aanmelden@kuurne.be. De beheerder zal uw klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Indien u nog steeds vindt dat uw weigering onterecht was, dan kan u zich wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. Voor de coördinaten van deze commissie wordt verwezen naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerlingenrechtencommissie

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen u zeker verder helpen.

Kom langs op school, bij de gemeente, het Sociaal Huis of het buurthuis. In de bib of de openbare computerruimte in het dienstencentrum kan je je online registreren.

 

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld?

De ombudsdienst inschrijvingen bestaat uit een vertegenwoordiger van alle schoolbesturen en een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging.

 

Wat zijn de taken van de ombudsdienst inschrijvingen

 • Eerstelijnsbehandeling van klachten en vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen.

 • Erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling.

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien u dit hebt ook de kids-ID

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via aanmelden@kuurne.be .